Strajk od 08 kwietnia
STRAJK NAUCZYCIELI w naszej szkole odbędzie się od dnia 8 kwietnia 2019 r.
Na dzień 05.04 2019r 87% pracowników szkoły przystępuje do akcji strajkowej.
Drodzy rodzice i uczniowie proszę sprawdzać librusa. Tam pojawią się aktualne informacje, zastępstwa etc.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie

Czytaj
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Obecnie...

odwiedza nas 1 gość

Odwiedziny...

od 1 września 02: 3964649

Logowanie


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

Reklama

Jesteś tutaj: Strona główna
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2018/2019 PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Bachara   
13.03.2018.
ImagePostanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjałnych
(z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych),
klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 18 maja 2018 r. - do 18 czerwca 2018 r.

Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, dotyczącymi: szkoły sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi.

Od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.

Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

3.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,

  1. których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3
  2. ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Do 18 lipca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazj alnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1 c ustawy o systemie oświaty.

Od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Do 18 lipca 2018 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazj um oraz zaświadczenie o wynikach

Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

 

 

 

egzaminu gimnazjalnego.

 

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 155 list. 4, art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wóit (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Do 5 lipca 2018 r.

Do 9 sierpnia 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018 r.

10 sierpnia 2018 r.

'Art. 20 zc ust. 6-9 ustawy

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia ir publicznej placówce oświatowo- wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zaM’odowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ■wnioskiem, o którym mowa w ust.

6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola,

 

 

 

 

publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa ii' ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 6 lipca 2018 r.

Od 10 sierpnia 2018 r.

9.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r.

Do 13 sierpnia 2018 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

14 sierpnia 2018 r.

11.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe.

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym -

najpóźniej do 16 lipca

2018 r.*------------------------                            

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu

rekrutacyjnym -

najpóźniej

do 20 sierpnia 2018 r.*-----      

 

 

* Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.

 

 

 
następny artykuł »
Reklama